Nordseter Vel

Om Nordseter Vel

By | Nordseter Vel | No Comments

Dette er situasjonen før Årsmøte 2014 i april. Dersom anbefalingene i «Hva vil vi med Nordseter» blir vedtatt og oppslutningen om Nordseter Vel blir slik som vi håper så vil denne beskrivelsen bli noe omskrevet.

Nordseter Vel ble etablert i 1952 og har i 60 år organisert hytteeiere i det sentrale Nordseter-området.  I dag er det ca 180 medlemmer.  Vellet som er en møteplass for hytteeiere, grunneiere og næringsdrivende arbeider for en positiv videreutvikling av Nordseter som ferie og rekreasjonsområde.  Det er etablert et meget positivt samarbeid med andre foreninger, næringsdrivende og rettighetshavere i hele Nordseter-området.

Vi legger vekt på å videreføre Nordseters særpreg med utgangspunkt i seterløkkene, de grønne lungene, kulturlandskapet med de gamle tråkkene og råkene og ikke minst det unike skiløypenettet vinterstid. Ved å være medlem i Nordseter Vel får hytteeiere en mulighet til å ta del i og påvirke dette arbeidet.

I ulike uttalelser om utvikling av Nordseter har vi lagt vekt på følgende holdninger:

1.      Det er ønskelig med en videreutvikling av Nordseter.

2.      Nordseters unike profil må bevares og videreutvikles på en kontrollert måte.

3.      Utbygging må ikke komme i konflikt med ferdsel i snaufjellet

4.      Hyttene bør plasseres og bygges slik at de i størst mulig grad passer inn i naturen.

5.      Hytter og veier bør plasseres i organiserte felt med vertikale og horisontale grønne korridorer mellom (urørt natur) som sikrer kontakten med naturen og anledning til å ferdes fritt uten å trå hytteeiere for nær.

6.      Et sammenhengende skiløypenettet må skjermes (uten kryssing av brøytet bilvei).

Vi er aksjonær i Nordseter Utvikling BA som er et selskap som gjennomfører aktiviteter det er enighet om. Det arbeides med å få inn flere interessegrupper på eiersiden.

Sammen med Nordseter Utvikling BA utreder vi nå mulighetene for større tilbud med skitrekk og nedfart i begge de etablerte løypene. Her vil hytteeierne trolig få tilbud om å delta direkte i selskapsdannelse mot rabatt i forbindelse med bruk. Dette er først og fremst et tilbud til barna, men også for eldre som vil transporteres de verste bakkene opp til snaufjellet. Mange hytteeierbarn vil få en ”ski-in” og ”ski-out” mulighet som regnes som en stor fordel for barn (og foreldre), samt en verdiøkning for hytteeierne.

Nordseter Vel har et budsjett på rundt kr 80 000.  Av dette går mer enn 75 % som bidrag til løypepreparering av skiløyper.  Vi har også bidratt til opparbeiding og klopping av stier sommerstid. De øvrige velforeningene bidrar også økonomisk til løypepreparering

Løypeprepareringen har et årlig budsjett på rundt kr 300 000. Ny feltutbygging vil trolig kreve nye traseer som tilførsel til ”hovedløypene”.  Vi synes det er naturlig at hytteeierne bidrar med en betydelig andel av dette, og vi mener at dagsturistene også bør bidra mer enn de gjør i dag (stort sett ingenting). Vi må derfor etter vår oppfatning være forberedt på å øke vårt pengebidrag og styrke vår påvirkning slik at alle som bruker løypene, bidrar i årene som kommer.

Derfor er det viktig at alle hytteeierne på Nordseter blir en del av det organiserte arbeidet med å tilrettelegge for fritidsaktiviteter på fjellet.  Ved å bli medlem i Nordseter Vel er man en del av dette fellesskapet. Årskontingenter er for tiden kr. 350 pr år, hvorav kr. 250 går til løypepreparering. I tillegg selges oblater for kr. 50 pr stk. Inntektene går uavkortet til finansiering av løypepreparering.

Fritidsbolig-regionen Lillehammer

By | Nordseter Vel | No Comments

I forbindelse med prosjekt «Hva vil vil med Nordseter» har Lillehammer kommune rutet våre initiativer til Region Lillehammer. Vi er invitert til en samling på Pellestova den 13. februar 2014. Se vedlagte program.

Det er meget interessant at kommunene i Region Lillehammer (Lillehammer, Gausdal og Øyer) nå enda tydelegere ser på hyttene i fjellene som næring. Det skal vi være glade for!

Prosjekt «Hva vil vi med Nordseter» har gitt mange svar som blir presentert under samlingen men dersom noen av hytte-/leilighetseierne på Nordseter har et viktig budskap som vi kan ta med oss er det bare å sende et e-brev til  jorgen@galtestad.no.

2014-02-15

Det kom to henvendelser som ble benyttet her men som særlig vil bli benyttet på Møteplassen med Lillehammer kommune.

Det ble en interessant dag på Pellestova – først og fremst gjennom mange innledningsforedrag, men også gjennom interessante ordvekslinger etter foredragene. Her vil vi legge ut foredragene til informasjon etter hvert som de blir tilgjengelige. Starter i dag med Nordseter Vels foredrag, foruten deltakerlisten.

2014-03-03:

Fra: Anne Kirsti Ryntveit [mailto: Anne.Kirsti.Ryntveit@lillehammer.kommune.no] Sendt: 3. mars 2014 11:18
Emne: Presentasjoner fra Fritidsboligkonferansen 2014

Innleggene jeg har fått tilgang til er nå lagt ut på regionens hjemmeside.

Dere finner dem nederst på siden når dere trykker på denne linken: http://www.lillehammer.no/dokumenter.283767.no.html

Vennlig hilsen

Anne Kirsti Ryntveit

Regionkoordinator

Tlf. 90611464 / akr@lillehammer.kommune.no

Hjemmeside: www.lillehammer.no

 

Møteplass vdr mål, strategier og tiltak på Nordseter

By | Nordseter Vel | No Comments

I forbindelse med prosjekt «Hva vil vil med Nordseter» har vi anmodet Lillehammer kommune om en fast årlig møteplass for samhandling vedrørende mål, strategier og konkrete tiltak på Nordseter. Den 24. januar 2014 blir første møte der vi først og fremst skal bli enige om rammene for det videre arbeid – eller «vedtektene» for møteplassen. Vi har anmodet Lillehammer kommune om å ta regien vedrørende denne møteplassen og det har de gjort.  Se vedlagte brev. Dette skal vi være takknemlige for!

Prosjekt «Hva vil vi med Nordseter» har gitt mange svar som blir presentert under det første møtet (selv om rammer for videre arbeid er hovedsaken). Dersom noen av aktørene på Nordseter (hytte-/leilighetseierne, næringsdrivende, grunneiere, rettighetshavere) har et viktig budskap som vi kan ta med oss er det bare å sende et e-brev til jorgen@galtestad.no.

2014-02-26 Se referat fra første møte i vedlegg.

Rabattavtale med Gausdal Landhandler AS

By | Nordseter Vel | No Comments

Medlemmer av Nordseter Vel får betydedlige rabatter hos Gausdal Landhandleri AS. De har utsalg blant annet i Lillehammer og i Messsenli. Komplett liste med utsalg finner under www.gaus@no. For å komme med i ordningen sendes med e-post til kredittadministrasjonen@gaus.no med slik informasjon;

– Navn

– Adresse

– E-postadresse

– Mobilnummer

– Fødselsdato

– Bevis på at kontingent til Nordseter Vel er betalt, f.ks bankutskrift.

Eventuelt kan du ringe 93 02 77 83.

Avtalen er vedlagt der du blant annet ser hvor mye rabatt du får på de ulike varesortene.

Avtalen mellom Nordseter Vel og Gausdal Landhandleri AS gjelder (foreløpig) for 2014.

Hva vil vi med Nordseter?

By | Nordseter Vel | No Comments

Styret i Nordseter Vel besluttet den 16. juni 2012 å starte et arbeid med å finne ut hva vi egentlig vil med Nordseter. Styret opprettet et prosjekt som ble kalt «Hva vil vi med Nordseter». Årsmøte 2013 fattet den 28. mars 2013 en beslutning om organisering og ga styret føringer for det videre arveid. Vi har involvert «alle» på Nordseter for å finne de svarene vi er ute etter.  Nå foreligger sluttrapport med konklusjoner og anbefalinger som vil bli presentert for Årsmøte 2014 som avholdes i Sportellet den 18. april 2014, kl 1500.

2014-04-18 Hva vil vi med Nordseter – Årsmøte 2104 – Jørgen

4 Nordseter Vel – Årsmøte 2014 – Prosjekt Hva vil vi med Nordseter

2014-01-12 Hva vil vi med Nordseter – Fullversjon v11 – Jørgen

2014-01-12 Hva vil vi med Nordseter – Kortversjon v12 – Jørgen