Om Nordseter Utvikling BA

Nordseter Utvikling har som formål å videreutviklie Nordseterområdet til en profesjonell turistdestinasjon med særpreg og miljø, og hvor det legges avgjørende vekt på trivsel og estetikk i utviklingen videre. Vi deltar aktivt i å legge til rette for og utvikle et godt aktivitetstilbud. Vi arbeider for å gjøre Nordseter bedre kjent i markedet, og samarbeider med tilstøtende områder og reiselivsvirksomheter når dette er naturlig. Vårt formål er også å være en høringsinstans i offentlig saksbehandling som har med Nordseterområdet å gjøre.

Nordseters karakter skiller seg fra alpinsentra ved å være utgangspunkt for turgåere, sommer som vinter, i variert og ikke minst stille natur. Dette er påpekt i ”Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse” (2005-08). Utvikling av nye publikumstilbud på Nordseter bør underordnes stedets profil med forholdsvis beskjedne dimensjoner på bygningsmassen.

Organisasjonen

Selskapets navn er Nordseter Utvikling BA. Nordseter Utvikling er et selskap med skiftende medlemstall og kapital. Selskapet har begrenset ansvar. Medlemmer i selskapet kan være bedrifter, grunneiere, hytteeierforeninger, organisasjoner, institusjoner, offentlige enheter og enkeltpersoner som har interesse i foreningens formål.

Selskapet har sin forretningsadresse i Lillehmammer kommune.

Prosjekter

Klopping av stier og oppgradering av stier og skilter er et av målene for 2007.
Oppgradering av badeplass sydøst på Nevelvann.
Sti fra Sandbakken langs Nevla med rasteplasser og informasjon om kulturlandskap og vegetasjon.

Vi ønsker å utvikle Nordseter som et helårs reisemål basert på aktiviteter og opplevelser med basis i naturens forutsetning både sommer og vinter.

Økonomi

Driften av selskapet finansieres slik:

 • Innbetaling av medlemsandeler
 • Serviceavgift fra medlemmer
 • Tilskudd fra offentlige instanser
 • Inntekter fra økonomisk virksomhet
 • Mulig annen type prosjektfinansiering

Kontaktinformasjon

Organisasjonsnummer: 986 517 685
Navn/foretaksnavn: NORDSETER UTVIKLING BA
Forretningsadresse: Co.Nordseter Fjellstue og Hytter AS
2618 LILLEHAMMER
Daglig leder: Petter Nordbye

 

Styre:

Styrets leder: Hans Petter Martinsen
Styremedlem: Rolf Haugen
Knut Almestrand
Nils Holtlien Bakke
Kristian Dahl
Eirik Løkke
Varamedlem: Stein Erik Haavi
 Eivind Mæhlum

Vedtekter

Årsmøtet er selskapets øverste organ.

Rett til å møte på årsmøtet har de som har betalt medlemsandel og som dessuten har betalt sin serviceavgift for foregående år senest ved årets utgang.

Årsmøtet skal holdes hvert år innen utgangen av april. Årsmøtet skal finne sted innenfor Lillehammer kommune

Saker som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøtet må være styret i hende senest 1. mars det enkelte år.

Årsmøtet innkalles av styret ved skriftlig varsel til alle som har rett til å møte. Varsel skal være postlagt eller overlevert på betryggende måte senest 14 dager før årsmøtet skal avholdes. Sammen med innkalling skal følge:

 • Styrets årsberetning
 • Årsregnskap for foregående kalenderår bestående av resultatregnskap og balanse
 • Revisors erklæring
 • Budsjett for inneværende år, herunder forslag til serviceavgift
 • Årsplaner for inneværende og kommende år

Årsmøtet skal:

 • Velge møteleder
 • Velge én som sammen med møteleder underskriver protokollen over årsmøtets forhandlinger.
 • Behandle årsmeldingen
 • Behandle årsregnskapet, herunder bestemme anvendelsen av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balansen
 • Fastsette honorar for for styre og revisor
 • Fastsette serviceavgift for inneværende år
 • Vedta budsjett og arbeidsplaner
 • Velge styre og styrets leder
 • Velge revisor
 • Behandle andre saker som er oppført på sakslisten

Det skal føres protokoll over årsmøtets forhandlinger

Stemmeregler for årsmøtet

I årsmøtet har hver medlemsandel én stemme, dog kan én person ikke stemme for mer enn 50 andeler uavhengig av om dette er egne andeler eller andeler det foreligger fullmakt for.

Det er anledning til å møte i årsmøtet med fullmektig. Det må i tilfelle foreligge datert og underskrevet fullmakt som bare gjelder for dette årsmøtet.

Styret

Selskapet skal ha et styre som forestår gjennomføring av vedtatte arbeidsplaner, årsmøtets